Toru Takahashi
http://twitter.com/nora96o

@nora96o