Ryosuke Tsuruoka
https://plus.google.com/116177128085750400816

@_fanchoco