Yuichiro Yuasa
http://www.facebook.com/yuichiro.yuasa