Yoshiko Hashimoto
http://www.facebook.com/Yoshiko.hashimoto3