Total 0
Regular - Earlybird (USD280)
RM1,235.00
Student - Earlybird (USD140)
RM618.00
Regular - Pre-Reg (USD320)
RM1,412.00
Student - Pre-Reg (USD160)
RM706.00
Regular - On-site (USD340)
RM1,500.00
Student - On-site (USD170)
RM750.00
Virtual (USD60)
RM265.00
One-day rate - Regular (USD170)
RM750.00