Singapore St Andrew's Society
By Singapore St Andrew’s Society Follow | Public

Welcome to the Singapore St Andrew's Society! If you are interested in Scottish traditions and culture, then please check out our website: www.standrewssociety.org.sg

We have a host of activities and events which are open to members and non-members alike. You don't need to be a Scottish expat to be a member; we welcome everyone who has a passion for Scotland!


Fàilte gu Comunn Naomh Anndrais Shingapore. Ma tha ùidh agaibh ann an dualchas na h-Albainn, thoiribh sùil air an làrach-lìn againn.

Tha raon farsaing de thachartasan againn gan cuir air chois dha buill agus neo-bhuill le chèile. Cha leig sibh a leas a bhith nur n-Albannaich gus a bhith nur buill – tha fàilte ro duine sam bith aig a bheil ùidh ann an Alba