Council of Shizuoka Open Data
By Council of Shizuoka Open Data Follow | Public

しずおかオープンデータ推進協議会 設立準備会