Event is FINISHED

Through A Different Lens

Description

What is TEDx?

A TEDx event is a local gathering where live TED-like talks and videos previously recorded at TED conferences are shared with the community. TEDx events are fully planned and coordinated independently, on a community-by-community basis.

TEDx là gì?

Sự kiện TEDx là một sự kiện địa phương nơi những cuộc diễn thuyết trực tiếp theo phong cách của TED và những video quay trực tiếp tại các hội nghị TED được chia sẻ rộng rãi với cộng đồng. Sự kiện TEDx đã được lên kế hoạch hoàn chỉnh và được hợp tác độc lập giữa các cộng đồng với nhau.

What is TEDxISHCMCAmericanAcademy?

This is a TEDxYouth event staged at the International School of Ho Chi Minh City - American Academy, Vietnam. Our speakers are Vietnamese middle school and high school students who study our international education. Their speeches encompass thoughts of their generation, ethnicity and family. Additionally, their ideas are rich in authenticity because of the personal, academic and social crossroads they are at in their lives. "Through a different lens" will take you on a journey from the depths of 6th graders' imagination to the visions of seniors'. We look forward to providing you with an incredible day of art, philosophy, education, and beyond.

TEDxISHCMCAmericanAcademy là gì?

Đây là một sự kiện TEDxYouth được tổ chức tại trường quốc tế mang tên International School of Ho Chi Minh - American Academy, Việt Nam. Các diễn giả là các học sinh trung học Việt Nam hiện tại đang học tại trường quốc tế của chúng tôi. Các bài diễn thuyết của họ bao gồm những suy nghĩ của thế hệ, dân tộc và gia đình họ. Hơn nữa, ý tưởng của họ rất giàu tính xác thực nhờ vào những trải nghiệm cá nhân, giáo dục và xã hội nơi mà họ đang sống. “Qua một góc nhìn khác” sẽ đưa bạn trên cuộc hành trình từ bề sâu trí tưởng tượng của các em lớp 6 đến tầm nhìn của những học sinh khối 12. Chúng tôi luôn mong muốn mang lại cho bạn một ngày tuyệt vời với nghệ thuật, triết học, giáo dục và hơn thế nữa.

Our Speakers

Các diễn giả của chúng tôi

Martin - My speech is going to be about the impact of biking on people’s lives, and how it impacted mine.

Martin - Bài diễn thuyết của tôi sẽ nói về tầm ảnh hưởng của việc đi xe đạp trong đời sống mọi người và nó đã ảnh hưởng tôi như thế nào.

Phuong - I want to change people's perceptions about the way they judge others, and hopefully inspire some to have the courage to be true to themselves.

Phương - Tôi muốn thay đổi sự nhận thức của mọi người về cách họ đánh giá một cá nhân, và hy vọng rằng bài diễn thuyết của tôi đã giúp ai đó có cảm hứng để trở thành chính bản thân mình.

Jolie - I will be talking about how I studied 500 words in 5 days in preparation for the SSAT test.

Jolie - Tôi sẽ nói về cách tôi đã học 500 từ vựng trong 5 ngày như thế nào trong thời gian chuẩn bị cho bài thi SSAT.

Thang - My TED talk is about gardening and how it could help you relieve stress and my personal experience with it.

Thắng - Bài diễn thuyết của tôi sẽ nói về làm vườn và cách nó có thể giúp bạn xua tan sự căng thẳng cũng như kinh nghiệm cá nhân của tôi về làm vườn.

Helen - I am here to argue that stereotypical "tiger Asian parenting” is not as a bad as we thought, au contraire, the best.

Helen - Tôi ở đây để tranh cãi rằng khuôn khổ "dạy con kiểu Châu Á" của bậc cha mẹ không hề tệ như chúng ta nghĩ; ngược lại, đó là cách dạy con tốt nhất.

Tran - My speech offers a perspective about workers in Ho Chi Minh city, the pros and cons of this mass movement and possible ways to improve the lives of these newcomers.

Trân - Bài diễn thuyết của tôi sẽ cho bạn một góc nhìn về giới công nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, mặt tốt và mặt xấu của sự di cư qui mô lớn và những cách khả thi để cải tiến cuộc sống của những người dân mới tới vào thành phố.

Morgan - I will talk about how journalism can improve your life.

Morgan - Tôi sẽ nói về việc viết lách có thể giúp bạn cải thiện cuộc sống như thế nào.

Emma - My topic is: “How can adults learn from children?” I will be explaining why sometimes adults should listen to children because we do have a lot of good lessons to offer.

Emma - Chủ đề của tôi là: "Làm thế nào người lớn có thể học tập từ trẻ em?" Tôi sẽ giải thích tại sao người lớn nên nghe theo các bạn trẻ vì chúng tôi có rất bài học tốt để đưa ra.

Patrick - I will talk about the boundaries in fashion in the modern society, and how people perceive fashion in today’s perspective.

Patrick - Tôi sẽ nói về những ranh giới trong giới thời trang trong xã hội hiện đại, và cách mọi người nhận thức thời trang theo quan điểm hiện nay.

Jamie - I believe kids should learn to know how to cook. By cooking, we will be more aware of our diet and knows how to take care of ourselves.

Jamie - Tôi luôn tin rằng trẻ em nên học cách nấu ăn để chúng ta nhận biết thêm về chế độ ăn uống của minh và cách để tự chăm sóc bản thân.

Tom - I believe that every graphic novel carries much deeper meanings and messages that the author wants to deliver to the audience.
Tom - Tôi tin rằng những cuốn tiểu thuyết hình ảnh đều mang cho mình những ý nghĩa sâu xa và lời nhắn nhủ từ tác giả muốn truyền đạt đến người đọc.

Updates
  • Venue was changed to "International School Ho Chi Minh City- American Academy". Orig#226567 2017-02-17 04:39:10
More updates
Sat Mar 4, 2017
10:00 AM - 6:00 PM ICT
Add to Calendar
Venue
International School Ho Chi Minh City- American Academy
Tickets
Standard FULL
Venue Address
16 Vo Truong Toan Street Viet Nam (tickets in USD)
Directions
At the 6th Floor. (The Sunbear Room)
Organizer
TEDx ISHCMC American Academy
73 Followers
Attendees
100