Hiroshi Iwata
https://about.me/hiroshi_iwata

@rock_h